Vedtægter for Herning Golf Klub

                                          
Vedtægter for Herning Golf Klub

§ 1

Klubben: Klubbens navn er Herning Golf Klub. Klubbens hjemsted er Herning Kommune.

§ 2

Klubben: Klubbens formål er at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke golf, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben at udbrede kendskabet til golf samt fremme færdighed i golf og sørge for, at de nødvendige faciliteter hertil er til stede.

§ 3

Klubben: Klubben er medlem af Dansk Golf Union under Danmarks Idræts-Forbund og er underkastet disse forbunds love og regler.

§ 4

Optagelse af medlemmer: Klubben optager som medlemmer personer der opfylder Dansk Golf Unions bestemmelser for erhvervelse af DGU-kort. Bestyrelsen fastsætter reglerne for tegning af medlemskab, opkrævning af kontingent samt fastsætter eventuelt optagelsesgebyr. Bestyrelsen er berettiget til at regulere tilgangen af nye medlemmer af hensyn til banens kapacitet. Ved en sådan regulering føres der ekspektanceliste. Bestyrelsen fastsætter satserne for greenfee, månedskort, ugekort, skabsleje og lignende.

§ 5

Spillet: Ethvert aktivt medlem kan deltage i de officielle turneringer indenfor de af bestyrelse/turneringsudvalget fastsatte alders- og/eller handicapgrænser. Intet medlem der er i restance efter 1. april kan deltage i turneringer. Denne bestemmelse gælder også gæster fra andre klubber tilknyttet Dansk Golf Union, dersom meddelelse herom foreligger. For golfspillet i klubben gælder de af The Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews fastsatte regler, samt de af bestyrelsen med Dansk Golf Unions godkendelse fastsatte Lokale Regler.

Fastsættelse af medlemmernes handicap skal ske i henhold til Dansk Golf Unions handicapsystem, og tildeling af handicapslag i handicapturneringer og- matcher sker i henhold til det af DGU fastsatte slope-system.

Bestyrelsen fastsætter de lokale regler. Ethvert medlem er forpligtet til at rette sig efter de af bestyrelsen fastsatte regler, såvel med hensyn til udøvelsen af spillet, som med ordenens overholdelse på banen og i klubhuset.

Overtrædelse af disse bestemmelser kan af klubbens Regel- og Ordensudvalg straffes med bøde, midlertidig udelukkelse fra deltagelse i spillet og fra klubhuset eller i gentagelsestilfælde med udelukkelse fra klubben. Afgørelse truffet af Regel- og Ordensudvalg kan indbringes for DGU´s Amatør- & Ordensudvalg for endelig afgørelse.

§ 6

Bestyrelsen: Bestyrelsen forestår klubbens daglige ledelse. Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der alle skal være over 18 år. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen, og således at der det ene år vælges 4 og det andet år 3 medlemmer.

Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer formand, næstformand, sekretær og kasserer, og bestemmer i øvrigt selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen nedsætter nødvendige komiteer og udvalg. Herudover vælges for hvert år 2 suppleanter. Ved vakance i bestyrelsen indtræder først den suppleant, der har været valgt flest gange og ellers ved lodtrækning.

Bestyrelsen kan antage lønnet medhjælp.

§ 7

Bestyrelsesmøder: Formanden eller 3 bestyrelsesmedlemmer kan indkalde til bestyrelsesmøde efter behov med 8 dages varsel. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 4 medlemmer er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. I formandens fravær ledes bestyrelsesmødet af næstformanden.

Klubben tegnes af formanden sammen med kassereren.

Ved køb eller salg af fast ejendom, ved optagelse af lån til klubbens nødvendige drift, samt ved pantsætning tegnes klubben dog alene ved den samlede bestyrelse. Bestyrelsen fører protokol over bestyrelsesmøder samt fører generalforsamlingsprotokol.

§ 8

Ordinær generalforsamling: Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i Herning i november måned.

Indkaldelse til generalforsamling sker på bestyrelsens foranledning senest den 1. oktober i det år generalforsamlingen afholdes, ved indrykning på klubbens hjemmeside, samt ved fremsendelse af e-mail til medlemmerne med en registreret aktuel e-mail adresse i GolfBox.

Ønsker et medlem skriftlig indkaldelse fremsendt på anden vis end nævnt i foregående punkt, skal dette meddeles klubben skriftligt pr. e-mail eller brev senest 15. september i det år generalforsamlingen afholdes.

Indkaldelse skal angive tid og sted samt dagsorden for generalforsamlingen.

Indkaldelse sker til medlemmer, der har betalt kontingent ved udløbet af det forløbne regnskabsår.

Dagsorden for generalforsamlingen skal være som følger:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år til godkendelse.
3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
4. Fremlæggelse af budget for næste regnskabsår, herunder vedtagelse af kontingent for det næste regnskabsår.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter.
7. Valg af klubbens revisor.
8. Eventuelt.

Forslag fra medlemmer til behandling på generalforsamlingen skal være fremsendt til bestyrelsen inden 15. oktober.

Alle forslag til behandling på generalforsamlingen skal senest 8 dage inden generalforsamlingen fremsendes til medlemmerne på tilsvarende måde som indkaldelsen til generalforsamlingen blev fremsendt.

På tilsvarende vis skal regnskab for det forløbne år samt budget for det kommende år fremsendes til medlemmerne senest 8 dage inden generalforsamlingen.

Stemmeberettiget på generalforsamlingen er ethvert pr. udgangen af regnskabsåret i klubben registreret aktivt medlem der er fyldt 18 år inden kalenderårets start.

Stemmeretten kan udøves ved personligt fremmøde eller ved skriftlige fuldmagter kun gældende for den pågældende generalforsamling. Hver fremmødte kan alene udover egen stemme afgive 1 stemme i henhold til fuldmagt. Beslutningen træffes ved almindelig stemmeflerhed, uanset frem-mødte antal medlemmer, medmindre vedtægterne foreskriver andet.

Alle afstemninger sker ved håndsoprækning, med mindre skriftlig afstemning forlanges af mindst 10 % af de fremmødte medlemmer.

Ved afstemning i forbindelse med valg af bestyrelsesmedlemmer og – suppleanter samt revisor sker dette ved skriftlig afstemning.

Deltagelse på generalforsamlingen kræver forudgående tilmelding på GolfBox senest 2 døgn før generalforsamlingens start.

Dirigenten påser, at der føres protokol over det på generalforsamlingen passerede.


§ 9

Ekstraordinær generalforsamling: Ekstraordinær generalforsamling afholdes såfremt mindst ¼ af klubbens stemmeberettigede medlemmer skriftligt overfor bestyrelsen selv forlanger dette.

Indkaldelsen sker på samme måde som for ordinær generalforsamling, dog således at indkaldelse sker med mindst 8 dages varsel. I øvrigt finder § 8 anvendelse i fornødent omfang.

Såfremt generalforsamlingen ønskes afholdt på begæring af mindst ¼ af klubbens stemmeberettigede medlemmer, påhviler det bestyrelsen at afholde den ekstraordinære generalforsamling inden 3 uger efter, at bestyrelsen har modtaget en skriftlig begæring.

§ 10

Regnskabsåret: Klubbens regnskabsår løber fra 1. oktober til 30. september. Den valgte revisor foretager revision af regnskabet.

Klubbens formue skal være anbragt i anerkendt pengeinstitut eller være anbragt i realkreditobligationer og skal så vidt muligt være rentebærende.

Det reviderede årsregnskab skal henligge til medlemmernes gennemsyn i klubhuset i 8 dage før den ordinære generalforsamling.

§ 11

Vedtægtsændringer: Forslag til vedtægtsændringer kræver for vedtagelse, at mindst 2/3 af de angivne stemmer inkl. fuldmagter stemmer herfor, men uanset fremmødte medlemmer.

§ 12

Bestemmelser om klubbens opløsning m.m.: Bestemmelse om klubbens opløsning, anlæg af helt ny bane, køb og salg af fast ejendom og lignende større dispositioner, kan kun vedtages af en generalforsamling. Til vedtagelse kræves, at mindst halvdelen af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og at beslutningen vedtages med en majoritet på 2/3 af de angivne stemmer.

Er der ikke fremmødt tilstrækkelige antal medlemmer, indkaldes på sædvanlig måde en ny generalforsamling til afholdelse senest 3 uger efter, på hvilken beslutning kan tages med ovennævnte stemmeflerhed uden hensyn til de mødendes antal.

På den sidste generalforsamling kan mødes og stemmes ved skriftlig fuldmagt.

I tilfælde af klubbens opløsning skal klubbens formue anvendes til velgørende, almennyttige formål, der ligger i tråd med klubbens formål.

§ 13

Forpligtelser: Klubben hæfter kun for sine forpligtelser med den til klubben til enhver tid tilhørende formue.

Der påhviler ikke klubbens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

Herning, den 26. november 2015
 

Kalender


« maj - 2018 »
ma ti on to fr
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10