Generelle Turneringsbetingelser


Opdateret den 11. august 2015

De generelle turneringsbetingelser er gældende for alle turneringer, der spilles med Herning Golf Klub, som ansvarlig arrangør, og i det omfang, der ikke er anført andre betingelser til den enkelte turnering.

Afbrydelse af spil
________________________________________
Turneringsledelsen kan afbryde en turnering i.h.t. regel 6-8a, hvis forholdende taler herfor.
Afbrydelse vil typisk ske i tilfælde hvor vejrforhold (kraftig regn/tordenvejr) eller andet, gør det nødvendigt at afbryde turneringen.

ØJEBLIKKELIG AFBRYDELSE
Signalet til øjeblikkelig afbrydelse af spillet er én lang hyletone fra sirenen.
I tilfælde af øjeblikkelig afbrydelse, skal alle ufortøvet afbryde spillet, markere bolden og søge mod nærmeste lynhytte eller klubhuset. (Regel 6-8b Note)

AFBRYDELSE
Signalet til afbrydelse af spillet er tre på hinanden følgende hyletoner fra sirenen. Dette signal gentages.
I tilfælde af afbrydelse kan hullet færdigspilles, hvorefter der søges mod nærmeste ly.

GENOPTAGELSE
Signal til genoptagelse af spillet efter afbrydelse vil være to korte hyletoner fra sirenen.

Afbud/Udeblivelse
________________________________________
Efter tilmeldingsfristens udløb skal afbud meddeles turneringslederen. Dennes navn, tlf. og e-mail fremgår af turneringsbetingelserne for den enkelte turnering.

Afbud efter startlistens offentliggørelse medfører ikke bortfald af turneringsfee eller andre obligatoriske afgifter, uanset om pladsen besættes af en reserve.
Man kan ikke deltage i en turnering før evt. turneringsfee restance er betalt.

Gentagne udeblivelser uden afbud kan medføre karantæne fra turneringer.

Afgørelse af tvister
________________________________________
I turneringer, hvor der ikke er udpeget en dommer, har turneringskomiteen den endelige afgørelse af tvister. Eventuelle protester skal indgives i.h.t. regel 2-5, og senest i forbindelse med aflevering af scorekort.

Afstandsmålere
________________________________________
Brug af afstandsmålere er tilladt i henhold til de lokale regler.

Banelukning
________________________________________
I HGK turneringer vil banen være lukket 15 min. før første start.
I DGU turneringer vil banen være lukket 45 min. før første start og 30 min. efter sidste start.

Ved gunstart åbnes banen, når sidste bold, der har spillet hul 1, har afleveret scorekort.

De i turneringsprogrammet anførte tider skal betragtes som vejledende. De eksakte tider vil fremgå af GolfBox

Caddies
________________________________________
Der må benyttes caddie i turneringer arrangeret af Herning Golf Klub's turneringsudvalg.
Juniorer må ikke benytte caddie i juniorturneringer, men gerne når de spiller i seniorturneringer.

Elektronisk udstyr, mobiltelefon m.m.
________________________________________
Hvis spilleren under spil af en turnering ved gentagen brug af elektronisk udstyr (mobiltelefon, tablet og lign. elektronisk udstyr) med sin adfærd generer andre spillere, kan spilleren diskvalificeres i den igangværende runde/match for et alvorligt brud på etiketten, jvf. regel 33-7.

Handicap
________________________________________
Spillerens registrerede handicap på turneringsdagen er bestemmende for, hvilken række man spiller i.
Har man på turneringsdagen et lavere handicap, end det fremgår af startliste/scorekort, har man pligt til at meddele dette til turneringsledelsen ved udlevering af scorekort, og senest ved aflevering af samme.


Juniorer
________________________________________
Juniorers deltagelse i turneringer fremgår af turneringsbetingelserne for den enkelte turnering.

Lige resultat
________________________________________
Ved lige scores afgøres placeringen efter den matematiske metode således:
I turneringer, hvor der spilles slagspil, opgøres resultatet ud fra antal slag på de sidste 9, 6, 3, 1 huller. Hvis stadig lige så laveste handicap, herefter lodtrækning. Der fratrækkes henholdsvis ½, 1/3, 1/6, 1/18 handicap inden afgørelse.
I turneringer, hvor der spilles stableford, foretages beregningen ud fra point.

I turneringer med gunstart, hvor der startes fra flere teesteder, anvendes hullerne 10 – 18 som de sidste huller, der er spillet.

Hvis en hulspilsmatch er delt efter 18 huller, spilles der videre fra hul 1 indtil en af spillerne er 1 up.

Lokale regler
________________________________________
Lokale regler er anført på scorekortet.

Deltagere i turneringen er selv ansvarlig for at orientere sig om de lokale regler.
Midlertidige lokale regler kan udleveres eller opslås ved klubhus, turneringskontor og runddel.

Persontransporterende køretøjer
________________________________________
Det er tilladt at benytte persontransporterende køretøjer, når banens tilstand tillader det.

Præmier
________________________________________
Præmieoverrækkelse sker efter afslutning af rækken. Hvis der i en række ikke er mindst 20 deltagere, kan overrækkelse slås sammen med næste række.

Præmier går videre i rækken, hvis modtageren ikke er til stede under præmieoverrækkelsen.

Rækkeinddeling
________________________________________
Rækkeinddelingen fremgår af turneringsbetingelserne for den enkelte turnering.

Scorekort
________________________________________
Scorekort er at betragte som afleveret, når det er lagt indenfor lugen på bordet i turneringskontoret.

Venteliste
________________________________________
Hvis turneringen er fuldt tegnet når man tilmelder sig, overføres man normalt til en venteliste. Ved afbud vil der blive fyldt op i rækkerne ud fra ventelisten. Som udgangspunkt udtages deltagere fra ventelisten efter "først til mølle" princippet. Der vil dog blive taget hensyn til hvilken plads i turneringen der er blevet ledig.

Startliste
________________________________________
Startlisten offentliggøres senest 2 dage før turneringen. Når startlisten er offentliggjort, skal afbud meddeles turneringsledelsen. Se også Afbud/Udeblivelse.

Tee-off
________________________________________
Scorekort skal være afhentet og turneringsfee være betalt senest 15 minutter før spillerens planlagte starttid på det fastsatte teested. Ved for sent fremmøde/betaling forspilder spilleren sin ret til at deltage i turneringen, og der kan indtræde en spiller fra ventelisten som erstatning.

Spilleren skal være til stede på det fastsatte teested i så god tid, at der kan spilles på den i startlisten fastsatte starttid.

Spilleren skal starte på det tidspunkt Turneringsledelsen har fastsat. (Regel 6-3)
Hvis spilleren ankommer til startstedet, parat til at spille, inden for 5 minutter efter hans starttid, er straffen for ikke at starte til tiden tab af første hul i hulspil eller 2 straffeslag på første hul i slagspil. Ellers er straffen for overtrædelse af denne regel diskvalifikation.
Ved Stableford turneringer er straffen fratrækning af 2 point efter endt runde. (Regel 32-1b, note 2)

Tilmelding
________________________________________
Tilmelding til turneringer kan kun ske på GolfBox.

Tilmeldingsfristen udløber typisk 4 dage før turneringen kl. 20.00 og fremgår af turneringsbetingelserne for den enkelte turnering.

Tilmelding efter fristens udløb vil kun i undtagelsestilfælde blive accepteret af turneringslederen, og i de tilfælde vil man indgå på ventelisten.

Ved eftertilmelding, deltager man i rækken svarende til ens handicap, men kan komme til at spille i en bold tilhørende en anden række.

Turneringsfee
________________________________________
Turneringsfee fremgår af turneringsbetingelserne for den enkelte turnering.

Juniorer betaler fuld turneringsfee.

I turneringer, hvor der er obligatorisk spisning dækker turneringsfee også for spisning.

For ikke klubmedlemmer betales udover turneringsfee kr. 200 i greenfee.

Greenfee billet og DGU-kort kan benyttes til dækning af greenfee.

Som klubmedlemmer regnes alle der opfylder en af følgende betingelser
1. har Herning Golf Klub som hjemmeklub
2. er langdistancemedlem af Herning Golf Klub

Åbne turneringer:
Fleks medlemmer kan deltage i 2 åbne turneringer årligt mod betaling af turneringsfee og fuld greenfee.
Firkløver og HI-medlemmer kan deltage i åbne turneringer mod betaling af turneringsfee.
Hverdags medlemmer kan ikke deltage i turneringer. 

Turneringskontor
________________________________________
På turneringsdagen kan turneringskontoret kontaktes på tlf. 9721 0033 - 5 fra en time før første start.

Under en turnering må kun turneringsledelsen opholde sig i turneringskontoret.

Turneringsstart
________________________________________
Turneringsstart er tidspunktet for 1. start i turneringen.

Ved gunstart startes på det på startlisten angivne tidspunkt.

Turneringen igangsættes med 1 lang hyletone fra sirenen.

 Kalender


« januar - 2019 »
ma ti on to fr
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10