Vedtægter

De demokratiske spilleregler

1. Formål

Klubbens navn er Tirsdagsdamerne.

Den er en afdeling under Herning Golfklub og skal til enhver tid følge hovedklubbens beslutninger.

Tirsdagsdamernes formål er:

  • At arrangere ugentlige turneringer for damerne i Herning Golfklub i den planlagte sæson.
  • Etablere venskabsturneringer med andre klubber i området.
  • Udbygge det sportslige og sociale samvær for kvindelige golfspillere i Herning Golfklub (f.eks en årlig udflugt).

2. Medlemskab

Alle damer, der er over 18 år og medlem i Herning Golfklub, og som har banetilladelse, kan blive medlem af Tirsdagsdamerne.
Medlemsskab koster 50 kr om året
Dog kan handicapbegrænsning fastsættes af udvalget.

3. Turneringer

Udvalget udarbejder turneringsprogrammer og turneringsbestemmelser.
Tilmelding på Golfbox.

4. Generalforsamling

Generalforsamlingen afholdes hvert år, i forbindelse med afslutningsturnering med følgende dagsorden:
1. Velkomst
2. Udvalgets beretning
3. Fremlæggelse af årsregnskabet til godkendelse
4. Udvalgets visioner for kommende sæson
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af udvalgets medlemmer
7. Valg af 1 suppleant
8. Evt.

Forslag til behandling under pkt. 5 skal være udvalget i hænde senest 2 uger før årets sidste månedsturnering.

Der indkaldes til generalforsamlingen via Golfbox anonceret i forbindelse med afslutningsturneringen.

Generalforsamlingen afgør alle forslag ved simpelt stemmeflertal.
Beslutninger på generalforsamlingen tilrettes i vedtægterne.

5. Udvalget

Udvalget består minimum af 6 medlemmer.
Udvalget konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
Udvalgsmedlemmer vælges for 2 år. 3 medlemmer på valg i lige år og 3 på valg i ulige år. Suppleanten vælges for 1 år.

6. Økonomi og regnskab

Regnskabsåret gælder for sæsonen
Kasseren og formanden tegner udvalgets økonomi.
Kasseren gives fuldmagt til udvalgets konto i et pengeinstitut.
Årsregnskabet fremlægges og godkendes på generalforsamlingen.

keyboard_arrow_up