Vedtægter

De demokratiske spilleregler

§ 1. Navn og hjemsted

Klubbens navn er EAGLE og klubben har hjemsted i Herning Golfklub. Klubben er stiftet den 7. november 1990

§ 2. Formål

Klubbens formål er at samle interesserede golfspillere til regelmæssige bridgespillespilleaftner for gennem træning, og turneringsspil at dygtiggøre medlemmerne og fremme kendskabet til og interessen for bridge.

§ 3. Tilhørsforhold

Klubben er medlem af Danmarks Bridgeforbund og dermed distrikt Vestjylland. Herigennem er forbundets og distriktets vedtægter gældende for klubben og dens medlemmer.
Klubben er tilsluttet forbundets Mesterpointordning efter de gældende regler.

§ 4. Bestyrelse

Klubben ledes af en på generalforsamlingen valgt bestyrelse på 5 medlemmer. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år af gangen.

Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med formand, kasserer, sekretær og 2 bestyrelsesmedlemmer. 
Formand og 1 bestyrelsesmedlem er på valg i ulige år, og kasserer, sekretær samt 1 bestyrelsesmedlem er på valg i lige år. 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Ved vakance indtræder den eller de på generalforsamlingen valgte suppleanter.

På generalforsamlingen vælges hvert år 1 bestyrelsessuppleant, 1 revisor og 1 revisorsuppleant.

§ 5. Spilleudvalg

Bestyrelsen nedsætter et spilleudvalg til at tilrettelægge og lede turneringerne.

§ 6. Regnskab og revision

Klubbens regnskabsår er 1.april – 31 marts

Årsregnskabet aflægges på en sådan måde, at der bliver orienteret om det økonomiske resultat af klubbens aktivitet i det forløbne år samt om den økonomiske stilling pr. 31-3.

Der skal ske periodisering således at væsentlige ikke betalte udgifter medtages i regnskabet ligesom endnu ikke modtagne indtægter medtages.
Klubbens regnskab revideres af den valgte revisor.

§ 7. Tegning og hæftelse

Klubben tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner over kr. 5000.- eller ved lånoptagning kræves underskrift af formand og kasserer i forening. Der påhviler ikke klubbens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler klubben..

§8. Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i slutningen af sæsonen.

Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:
A. Valg af dirigent
B. Formandens beretning
C. Aflæggelse af årsregnskab
D. Indkomne forslag
E. Valg af bestyrelsesmedlemmer + suppleant
F. Valg af revisor og revisorsuppleant
G. Eventuelt

Generalforsamlingen skal indvarsles senest 14 dage før afholdelse og indkaldelse sker via mail. Forslag, der ønskes behandlet, skal indsendes skriftligt til formanden senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Den ordinære generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer, og alle punkter på dagsordenen afgøres ved simpel stemmeflertal. Undtaget herfra er dog forslag til vedtægtsændringer, som kun kan vedtages med mindst 2/3’ majoritet af de på generalforsamlingen mødende medlemmer, samt forslag om klubbens opløsning, som kun kan vedtages med mindst 2/3’s majoritet af samtlige klubbens medlemmer. Såfremt et forslag om

klubbens opløsning opnår tilslutning fra 2/3 af de på generalforsamlingen mødende medlemmer, men ikke tilslutning fra 2/3 af klubbens medlemmer, indkaldes med mindst 7 dages varsel til ny generalforsamling, hvor forslaget da uanset antallet af mødte medlemmer kan vedtages med 2/3’s majoritet af de på generalforsamlingen mødende medlemmer.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes såfremt bestyrelsen finder det påkrævet, eller inden 1 måned efter at mindst 1/3 af klubbens medlemmer skriftligt har fremsat ønske herom. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden og eventuelle forslag. Skriftlig afstemning er obligatorisk ved valg mellem flere kandidater. 

Dirigenten har ansvaret for at der udarbejdes referat fra det skete på generalforsamlingen. På generalforsamlingen kan der stemmes med fuldmagt. 1 medlem kan dog maksimalt modtage 3 fuldmagter.

§9. Kontingent

Bestyrelsen fastsætter det årlige kontingent. Ved indmeldelse i klubben betales et af bestyrelsen fastsat indskud.

§ 10. Medlemskab

Indmeldelse i klubben er økonomisk bindende for hele sæsonen.

§11. Medlemmers pligter og rettigheder

Særlige bestemmelser for medlemmers pligter og rettigheder samt ordensregler er angivet på Eagles hjemmeside under punktet: Generelle klubinformationer.

§12. Karantæne / Eksklusion

Såfremt et medlem af anden grund end kontingensrestance får karantæne eller ekskluderes skal medlemmet underrettes skriftligt pr mail. Herefter indberettes karantænen / eksklusionen skriftligt til forbund og distrikt.

§13. Kortspil i klubben

Andet kortspil end bridge er ikke tilladt. Der må ikke spilles om penge i klubben.

§14. Opløsning af klubben

I tilfælde af klubbens opløsning, hvilket kun kan vedtages på generalforsamling (jvf. § 8) overgår en evt. formue og evt. aktiver juniorarbejdet i Herning Golfklub.

Disse vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen den 5. april 2017

keyboard_arrow_up