Turneringsleder

Tjeklisten

§ 1

Alle mandlige medlemmer i Herning Golf Klub over 18 år har ret til at deltage i de matcher, der arrangeres af komitéen for onsdagsherrerne. Gæster kan deltage op til 2 gange om året.

Deltagerne i onsdagsmatcherne skal respektere de konditioner, som komitéen fastsætter, herunder matchgebyr, matchform, m.v.

Komitéen fastlægger matchkonditioner, pointsystemer, rækkeinddelinger, præmier, m.v. under hensyntagen til onsdagsklubbens økonomi og overordnede formål.

Udover matchgebyr betaler de deltagende medlemmer intet medlemsgebyr til onsdagsklubben.

§ 2

Onsdagsklubbens sæson løber fra april til september, og er det tidsrum hvori onsdagsmatcherne afvikles.

Det påhviler komitéen at afvikle matcherne i overensstemmelse med golfreglerne og i øvrigt koordinere de overordnede rammer for onsdagsklubben i samarbejde med Herning Golf Klubs bestyrelse.

Det påhviler komitéen løbende at forsyne Herning Golf Klub med informationer omkring aktiviteter i klubben.

§ 3

Onsdagsklubbens generalforsamling er højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i forbindelse med - eller senest 1 måned efter - sæsonafslutningen.

Komitéen indkalder til generalforsamling ved opslag i klubhuset, pr. mail og på hjemmesiden.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsendes skriftligt til komitéen, og være denne i hænde senest 14 dage før afholdelse af generalforsamlingen.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Formandens beretning
  3. Aflæggelse af regnskab samt decharge til kassereren
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Valg til komité
  6. Valg af revisor
  7. Eventuelt.

§ 4

Dirigenten leder generalforsamlingen og skal sørge for, at generalforsamlingen afvikles i god ro og orden, lede forhandlingerne samt sørge for at de eventuelle afstemninger afholdes.

Stemmeret på generalforsamlingen har alle onsdagsklubbens medlemmer såfremt disse har deltaget i minimum 3 af de afholdte onsdagsmatcher inden for de seneste 12 måneder.

Alle afstemninger foregår ved håndsoprækning, men skal ske skriftligt, såfremt komitéen, dirigenten eller minimum 1/3 af de fremmødte forlanger det.

Såfremt stemmerne ved personvalg står lige, foretages omvalg mellem disse. Skulle stemmerne igen stå lige, anvendes lodtrækning.

Generalforsamlingen træffer sin beslutning ved simpel stemmeflertal. Dog kræver ændring af vedtægterne 2/3 majoritet af de afgivne stemmer. Der kan stemmes ved fuldmagt.

§ 5

Onsdagklubbens ledelse består af en komite på 3-6 personer. Komitéen konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær. Komitéen vælges for 2 år ad gangen. genvalg kan finde sted.

Ved formandens eller kasserens udtræden af komitéen vælger komitéen afløseren blandt komitémedlemmerne Dette valg gælder indtil næste ordinære generalforsamling.

Komitémøderne afholdes, når det skønnes nødvendig, og indkaldelse foretages af formanden eller såfremt 2 af komitémedlemmerne kræver komitémøde afholdt.

komitéen er beslutningsdygtig, når mindst 2 af medlemmerne er fremmødte.

Står stemmerne lige ved afstemning i komitéen, er formandens stemme afgørende.

§ 6

Komitéen varetager onsdagsklubbens tarv under ansvar overfor generalforsamlingen.

Komitéen har pligt til - at der føres et retvisende og forsvarligt regnskab.

Til brug for den daglige drift opretholder klubben en giro og/eller bankkonto. Prokura til disse konti meddeles formanden og kassereren enten i fællesskab eller hver for sig.

§ 7

Klubben tegnes af formanden eller den samlede komité.

§ 8

Såfremt den siddende komité samlet ønsker at nedlægge sit hverv i utide, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor ny komité vælges.

Er det på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling ikke muligt at få valgt en ny komité, kan generalforsamlingen vælge ,at:

  1. Deponere regnskaber og onsdagsklubbens egenkapital hor Herning Golf Klubs Sekretariat, indtil en ny komité kan konstitueres.

  2. Opløse foreningen.

Er der ved udløbet af 2 år fra en eventuel deponering endnu ikke konstitueret en ny komité, opløses foreningen automatisk.

Ved foreningens opløsning anvendes en eventuel formue efter generalforsamlingens ønske

keyboard_arrow_up