Vedtægter

Seniordamer

 

Klubbens navn er "Seniordamer" og ledes af et udvalg, som vælges på den årlige generalforsamling
"Seniordamer" er en afdeling under Herning Golf Klubs "klub i klubben" og skal til enhver tid følge hovedklubbens beslutninger.

Formål

Seniordamers formål er:
At der arrangeres ugentlige turneringer for seniordamer i Herning Golf Klub i den planlagte sæson. At der gennemføres specielle turneringer sammen med seniorherrerne, spille golf i andre byer, tage på udflugt samt pleje det sociale samvær.

Medlemsskab

Alle damer der fylder 50 år i indeværende år, som har et HCP på max 48, som har banetilladelse og er medlem af Herning Golf Klub kan blive medlem af seniordamer mod at betale kontingent.
Alle medlemmer skal respektere udvalgets bestemmelser
Sæsonen løber fra april til oktober.

Turneringer

Udvalget udarbejder turneringsplan og turneringsbestemmelser
Tilmelding sker på Golfbox.

Generalforsamling

Generalforsamlingen er den øverste myndighed
Generalforsamling afholdes hvert år i forbindelse med en afslutning sidst på året. Medlemmerne får besked via mail og hjemmeside.
Udvalget indkalder til generalforsamling senest fire uger før afsatte dato. Evt. forslag skal indleveres senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes.
Informationerne ligger på Herning Golf Klubs hjemmeside og man tilmelder sig på Golfbox.

      Dagsorden

  1. Valg af ordstyrer
  2. Formandens beretning
  3. Fremlæggelse af regnskab
  4. Valg af udvalgsmedlemmer
  5. Valg af suppleant
  6. Indkomne forslag
  7. Eventuelt

Udvalget

Består af 6 medlemmer + 1 suppleant
Medlemmer til udvalget vælges for 2 år af gangen. 3 på valg i ulige år og 3 på valg i lige år. Suppleant vælges hvert år
Udvalget konstituerer sig efter generalforsamlingen
Udvalget har pligt til løbende at indformere Herning Golf Klub om seniordamers aktiviteter i klubben
Udvalget har pligt til løbende at lægge info ud på hjemmesiden under "klub i klubben".

Økonomi og Regnskab

Regnskabet gælder for sæsonen i indeværende år.
Årsregnskabet fremlægges og godkendes på generalforsamlingen.

Vedtægtsændringer

Forslag til vedtægtsændringer kræver for vedtagelse, at mindst 2/3 af de angivne stemmer incl. fuldmagter stemmer herfor, men uanset fremmødte medlemmer
Ved opløsning af foreningen "seniordamer"  i Herning Golf Klubs regi er det alene udvalgets formand, sekretær, næstformand, kasserer som beslutter anvendelse af en eventuel formue overføres til en ny seniorafdeling eller Herning Golf Klub.

keyboard_arrow_up