Vedtægter

De demokratiske spilleregler

                                   Vedtægter 

Klubbens navn er Seniorherrer, og er en klub i klubben i Herning Golf Klub. 

Klubbens hjemsted er Herning Kommune. 

Klubbens formål er at fremme golfspillet og gode sociale relationer blandt seniorer i Herning Golfklub. 

Som medlem af Seniorherrer kan optages alle mandlige medlemmer af Herning Golfklub (fuldtidsmedlem - hverdagsmedlem og senior 80+medlem) som er fyldt 55 år og har et handicapindex på max. 48. 

Kun medlemmer der har betalt kontingent kan deltage i klubbens turneringer. 

Klubben ledes af en komite på 5 medlemmer, der vælges på den årlige generalforsamling. 

Komiteen leder klubbens arbejde samt tilrettelægger og afholder turneringer. 

I alle lige år vælges 3 personer til komiteen, og i alle ulige år vælges 2 personer. Hvert år vælges 1 suppleant. 

Komiteen konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær. 

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. 

Generalforsamlingen afholdes i oktober måned og indkaldes ved mail til medlemmerne med 4 ugers varsel. 

Dagsorden for generalforsamlingen skal omfatte: 

Valg af dirigent 

Formandens beretning 

Regnskab ved kassereren 

Fastsættelse af kontingent for det kommende år 

Indkomne forslag 

Valg til komiteen 

Valg af revisor 

Eventuelt 

Forslag fra et medlem, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. 

Indkomne forslag udsendes pr. mail til medlemmerne senest 7 dage før generalforsamlingen. 

Dirigenten leder generalforsamlingen og skal sørge for, at generalforsamlingen afvikles i god ro og orden. 

Det årlige kontingent fastsættes hvert år på generalforsamlingen. Medlemmer, der har betalt kontingent senest 30/9, har stemmeret. Klubbens regnskabsår er 01.10- 30.09. 

Klubben tegnes af den samlede komite. 

Formand og kasserer tegner foreningens økonomi. Der påhviler ikke klubbens medlemmer eller komiteen nogen personlig hæftelse. 

Der kan udstedes fuldmagt til kassereren til at fortage betaling af regninger og modtage indbetalinger. 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes når komiteens flertal ønsker dette, eller når mindst 15 af klubbens medlemmer fremsætter ønske herom. 

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes ved mail til medlemmerne med mindst 4 ugers varsel. 

Ændring af klubbens vedtægt kan kun ske på en generalforsamling. 

 Til vedtagelse af ændringer skal mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemme for forslaget, uanset antallet af fremmødte medlemmer 

Foreningens opløsning kan kun finde sted, når beslutning herom vedtages på 2 efter hinanden afholdte generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum. Anvendelse af evt. overskud besluttes samtidig. 

I tilfælde af klubbens opløsning skal klubbens formue tilfalde en anden forening m.v. eller religiøse samfund m.v. som er hjemmehørende her i landet eller i et EU/EØSland og har et almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt formål. 

Således vedtaget på klubbens generalforsamling 11 oktober 2018 

     

keyboard_arrow_up