Generelle
turneringsbetingelser

De generelle turneringsbetingelser er gældende for alle turneringer, der spilles med Herning Golf Klub, som ansvarlig arrangør, og i det omfang, der ikke er anført andre betingelser til den enkelte turnering.


Sidst opdateret: 3. februar 2022


Afbrydelse af spil

Turneringsledelsen kan afbryde en turnering i.h.t. regel 5.7, hvis forholdende taler herfor.
Afbrydelse vil typisk ske i tilfælde hvor vejrforhold (kraftig regn/tordenvejr) eller andet, gør det nødvendigt at afbryde turneringen.

ØJEBLIKKELIG AFBRYDELSE
Signalet til øjeblikkelig afbrydelse af spillet er én lang hyletone fra sirenen.
I tilfælde af øjeblikkelig afbrydelse, skal alle ufortøvet afbryde spillet, markere bolden og søge mod nærmeste shelter.

AFBRYDELSE
Signalet til afbrydelse af spillet er tre på hinanden følgende hyletoner fra sirenen. Dette signal gentages.
I tilfælde af afbrydelse kan hullet færdigspilles, hvorefter der søges mod nærmeste shelter.

GENOPTAGELSE
Signal til genoptagelse af spillet efter afbrydelse vil være to korte hyletoner fra sirenen.
Der må ikke startes før signalet er givet.

Afbud/udeblivelse

Efter tilmeldingsfristens udløb skal afbud meddeles turneringslederen. Dennes navn, tlf. og e-mail fremgår af turneringsbetingelserne for den enkelte turnering.

Afbud efter startlistens offentliggørelse medfører ikke bortfald af turneringsfee eller andre obligatoriske afgifter, uanset om pladsen besættes af en reserve.
Man kan ikke deltage i en turnering før evt. turneringsfee restance er betalt.

Gentagne udeblivelser uden afbud kan medføre karantæne fra turneringer.

Betaling

Som udgangspunkt betales turneringsfee i forbindelse med tilmelding til turnering, for de turneringer, hvor spilleren selv tilmelder sig via Golfbox.

I Golfbox accepteress følgende betalingsformer:

  • Betalingskort (Dankort, VISA, Mastercard)
  • MobilePay til 23794 med anførsel af Turneringsnavn.

Ved framelding inden tilmeldingsfristens udløb tilbagebetales turneringsfee automatisk via Golfbox.

Banelukning

Banelukning for den specifikke turnering fremgår af tidbestillingen i Golfbox.

I hovedtræk vil banen være lukket 15 min. før første start og 15. min efter sidste start..
I DGU turneringer er disse intervaller 45 min. før første start og 30 min. efter sidste start.

Ved gunstart åbnes banen, når sidste bold, der har spillet hul 1 færdig.

De i turneringsprogrammet anførte tider skal betragtes som vejledende.

Caddies

Der må benyttes caddie i turneringer arrangeret af Herning Golf Klub's turneringsudvalg.

Juniorer må ikke benytte caddie i juniorturneringer, men gerne når de spiller med i seniorturneringer.
Forældre må ikke være caddie for deres egne børn.

Handicap

Spillerens registrerede handicap på turneringsdagen er bestemmende for, hvilken række man spiller i.
Har man på turneringsdagen et lavere handicap, end det fremgår af startliste/scorekort, har man pligt til at meddele dette til turneringsledelsen ved udlevering af scorekort, og senest ved aflevering af samme. 

Juniorer

Juniorers adgang til at deltage i de enkelte turneringer fremgår af turneringsbetingelserne for den enkelte turnering.

Lokale regler

De permanente lokale regler er anført på scorekortet.

Midlertidige lokale regler kan udleveres eller er opslået ved klubhus, turneringskontor og runddel.

Deltagere i turneringen er selv ansvarlig for at orientere sig om de lokale regler.

Præmier

Præmieoverrækkelse sker normalt efter afslutningen af turneringen.

Præmier går videre i rækken, hvis modtageren ikke er til stede under præmieoverrækkelsen, med mindre man har fået en anden aftale med turneringslederen, inden man forlod turneringen.

Resultat endeligt

Et resultat betragtes som endeligt når:

Slagspil

Præmieoverrækkelsen er afholdt.

Hulspil

Når et evt. resultatark er underskrevet af spillerere/holdkaptajen og resultatet er offentliggjort i GolfBox eller på et dertil beregnet opslag.

Hvis der er tale om en holdkamp, er resultatet endeligt, når alle matcher er offentliggjort.

Resultat lige

Med mindre andet fremgår af turneringsbetingelserne, afgøres placeringen ved lige scores efter den matematiske metode således:

Slagspil

Resultatatet opgøres ud fra antal slag på de sidste (36, 18), 9, 6, 3, 1 huller. Hvis stadig lige så laveste handicap, herefter lodtrækning. Der fratrækkes henholdsvis 1/2, 1/3, 1/6, 1/18 handicap inden afgørelse.

I turneringer, hvor der spilles stableford, foretages beregningen baseret på de opnåede point.

I turneringer med gunstart, hvor der startes fra flere teesteder, anvendes hullerne 10 – 18 som de sidste huller, der er spillet.

Hulspil

Hvis en hulspilsmatch er delt efter 18 huller, spilles der videre fra hul 1 indtil en af spillerne er 1 up.

Rækkeinddeling

Rækkeinddelingen fremgår af turneringsbetingelserne for den enkelte turnering.

Persontransporterende køretøjer

Spillere må benytte persontransporterende køretøjer, med mindre det på anden måde ikke er tilladt.

Scorekort

Scorekort skal være afhentet og turneringsfee være betalt senest 15 minutter før spillerens planlagte starttid på det fastsatte teested. Ved for sent fremmøde/betaling forspilder spilleren sin ret til at deltage i turneringen, og der kan indtræde en spiller fra ventelisten som erstatning.

Scorekort er at betragte som afleveret, når det er lagt indenfor lugen på bordet i turneringskontoret.

Startliste

Startlisten offentliggøres senest 2 dage før turneringen. Når startlisten er offentliggjort, skal afbud meddeles turneringsledelsen. Se også Afbud/Udeblivelse.

Tee off

Spilleren skal være til stede på det fastsatte teested i så god tid, at der kan spilles på den i startlisten fastsatte starttid.

Spilleren skal starte på det tidspunkt Turneringsledelsen har fastsat (Regel 5.3a).

Hvis spilleren ankommer til startstedet, parat til at spille, inden for 5 minutter efter den fastsatte starttid eller spilleren starter op til 5 min. før den fastsatte starttid, er straffen for ikke at starte til tiden den generelle straf, der pålægges spillerens første hul. Ellers er straffen for overtrædelse af denne regel diskvalifikation. 

Ved Stableford turneringer er straffen fratrækning af 2 point efter endt runde. (Regel 21.1b) 

Tilmelding

For turneringer hvor der er onlinet tilmelding, kan dette kun ske på GolfBox.

Tilmeldingsfristen udløber typisk 4 dage før turneringen kl. 20.00 og fremgår af turneringsbetingelserne for den enkelte turnering.

Tilmelding efter fristens udløb vil kun i undtagelsestilfælde blive accepteret af turneringslederen, og i de tilfælde vil man indgå på ventelisten.

Ved eftertilmelding, deltager man i rækken svarende til ens handicap, men kan komme til at spille i en bold tilhørende en anden række.

Turneringsfee

Turneringsfee fremgår af turneringsbetingelserne for den enkelte turnering.

Juniorer betaler fuld turneringsfee.

I turneringer, hvor der er obligatorisk spisning dækker turneringsfee også for spisning.

For ikke klubmedlemmer betales udover turneringsfee ½ greenfee.

Greenfeebillet og DGU introduktionskort kan benyttes til dækning af greenfee.

Som klubmedlemmer regnes alle der opfylder en af følgende betingelser

  1. er fuldtidsmedlem af Herning Golf Klub og
  2. har Herning Golf Klub som hjemmeklub eller
  3. er langdistancemedlem af Herning Golf Klub 

Åbne turneringer:

  • Fleks medlemmer kan deltage i 2 åbne turneringer årligt mod betaling af turneringsfee og fuld greenfee.
  • Firkløvermedlemmer og medlemmer af Fredericia Golf  Klub kan deltage i åbne turneringer mod betaling af turneringsfee. 
  • Hverdags medlemmer kan ikke deltage i turneringer. 

Turneringskontor

På turneringsdagen kan turneringskontoret kontaktes via turneringslederen.

Telefonnummeret findes i GolfBox under den aktuelle turnering.

Golfbox turneringer

Under en turnering må kun turneringsledelsen opholde sig i turneringskontoret.

Turneringsstart

Turneringsstart er tidspunktet for 1. start i turneringen. 

Ved gunstart startes på det på startlisten angivne tidspunkt.

Turneringen igangsættes med 1 lang hyletone fra sirenen.

Tvister

I turneringer, hvor der ikke er udpeget en dommer, har turneringskomiteen den endelige afgørelse af tvister jf. regel 20.2b.

Eventuelle protester skal indgives i tide jf. regel 20.1.

keyboard_arrow_up